Novice

07.07.21Blato iz čistilnih naprav
15.03.21Obvestilo občanom o skrbi za okolje
15.10.20VSTOP V PROSTORE SU MIRED PO PREDHODNI NAJAVI
24.08.20SU MIRED se seli v nove prostore
21.05.20Javni natečaj za zasedbo treh prostih uradniških delovnih mest Občinski redar
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je ustanovljen za učinkovitejše izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega in občinskega redarskega nadzora na območju občin ustanoviteljic. V okviru Medobčinskega inšpektorata in redarstva deluje inšpekcija in redarstvo. Pooblaščene uradne osebe izvajajo nadzor na območju vseh občin soustanoviteljic in nadzorujejo izvajanje naslednjih predpisov: Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o varstvu javnega reda in miru, odloki o občinskih cestah, odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki, odloki o občinskih taksah, odloki o pokopališki dejavnosti, odloki o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, odloki o oskrbi s pitno vodo in drugi predpisi, ki dajejo pooblastila za nadzor.

Medobčinski nšpektorat in redarstvo kot prekrškovni organ opravlja naslednje naloge:
 • nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino;
 • spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira;
 • pripravlja strokovne podlage in sodeluje pri pripravi odlokov;
 • opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva kot službe v sestavi Medobčinskega nšpektorata in redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Medobčinsko redarstvo je pristojno:
 • nadzorovati in zagotavljati pogoje za varen in neoviran cestni promet v naseljih;
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij;
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino;
 • vzdrževati javni red in mir;
 • spremljati, analizirati in podajati predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira;
  opravljati druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.