Arhiv

NOVICE

21. 01. 16

Vodenja psa na javna mesta in čiščenje iztrebkov
 

 

Prejeli smo več prijav o vodenju psov na javna mesta in o puščanju iztrebkov okoli teh. Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) v tretjem odstavku 11. člena je določeno, da skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu.
 

Določba tega odstavka se ne uporablja za:

- pse na javnih mestih, ki so s predpisom lokalne skupnosti ali s privolitvijo lastnika javnega mesta namenjena sprehajanju in druženju psov ter so ustrezno označena in ograjena tako, da je psom onemogočen pobeg;

- lovske pse v času lova v skladu z zakonom, ki ureja lovstvo.

 

V 42.  členu  Zakon o zaščiti živali je v četrtem odstavku dana pristojnost občinskim redarjem

policisti in občinski redarji.

V 8. točki prvega odstavka 46.a člena pa so določene globe,  če  kot skrbnik ne zagotovi fizičnega varstva psa v skladu s tretjim odstavkom 11. člena tega zakona;

Z globo od 800 do 33.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.

Z globo od 400 do 1.600 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Z globo od 200 do 400 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

 

Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Vrhnika Objavljeno v Našem časopisu št. 371/10 z dne 26. 04. 2010 v 11. členu  (uporaba živali) določa;

(1) Kdor pri posamezniku s ščuvanjem ali razkazovanjem živali namenoma povzroči občutek

strahu ali ogroženosti, se kaznuje z globo 230 EUR.

(2) Lastnik, vodnik ali skrbnik psa mora psa, ki se giblje v naselju ali na javnih poteh, imeti

na povodcu.

(3) Lastnik, vodnik ali skrbnik psa ne sme voditi ali spuščati psa na zasebnem prostoru brez

soglasja lastnika ali posestnika in v javnih objektih kot so prostori državnih organov in

organov lokalne skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil, vrtci, šole, knjižnice, športni objekti

in podobno, razen v primeru, da je to izrecno dovoljeno, pri čemer način uporabe živali določi

lastnik ali upravljavec objekta. Psi-vodiči slepih in psi-pomočniki invalidov imajo skupaj s

svojim skrbnikom vstop na vsa javna mesta in v sredstva javnega prevoza in jim ni treba

imeti nagobčnika.

(4) Lastnik, vodnik ali skrbnik živali mora v naselju za živaljo počistiti iztrebke in jih na primeren način odložiti v za to predviden zabojnik za živalske iztrebke. V primeru, da na določenem območju ni zabojnikov za živalske iztrebke, mora lastnik, vodnik ali skrbnik živali iztrebke počistiti tako, da jih zavije v plastično vrečko in odloži v zabojnik za ostanke komunalnih odpadkov.

(5) V naseljih ni dovoljeno imeti na prostem psa, ki s svojim laježem moti občane pri počitku

med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj. V primeru podane prijave, je Medobčinski inšpektorat in

redarstvo o tem dolžan obvestiti Veterinarsko upravo Republike Slovenije in zahtevati

poročilo o izvedenih ukrepih.

(6) Lastnik, vodnik ali skrbnik živali, ki krši drugi, tretji ali četrti odstavek tega člena, se kaznuje z globo 100 EUR.

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) v točki 1.5. prvega odstavka 2. člena, določa:   objekt v javni rabi je objekt, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na način rabe deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi.

Upravljavec objektov mora na način rabe javne površine obvestiti skrbnike psov, da zadrževanje v prostorih objekta ni dovoljeno oziroma je dovoljeno, če to upravljavec objekta izrecno dovoli in določi posebej varovan prostor za to.

Skrbnik psa mora ves čas zadrževanja psa na teh površinah postopati skladno s prej navedeno zakonodajo in imeti ves čas zadrževanja fizično varstvo nad psom, ki je na povodcu.

Medobčinsko redarstvo bo zaradi zagotavljanja tega pogoja izvajajo nadzor nad javnimi objekti in objekti, ki so v javni rabi, s tem se obvešča tudi upravljavce teh objektov, da ti na predpisan način opozorijo skrbnike živali, da zadrževanje živali v tovrstnih objektih ni dovoljeno.

 

Medobčinsko redarstvo

 

 


OSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
07. 07. 21Blato iz čistilnih naprav
15. 03. 21Obvestilo občanom o skrbi za okolje
15. 10. 20VSTOP V PROSTORE SU MIRED PO PREDHODNI NAJAVI
24. 08. 20SU MIRED se seli v nove prostore
21. 05. 20Javni natečaj za zasedbo treh prostih uradniških delovnih mest Občinski redar
13. 03. 20Obvestilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul – preprečevanje in obvladovanje okužb s koronavirusom (sars-cov-2)
13. 11. 19Odpadnih pnevmatik ne puščajte na ekoloških otokih
22. 02. 19Nezakonito odlaganje komunalnih odpadkov
03. 05. 17Nov stacionarni merilnik hitrosti motornih vozil
11. 11. 16Dežurna številka Medobčinskega redarstva